Reload Media Oy:n toimitus- ja vuokrausehdot.

 

1.Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Reload Media Oy:n (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä, koskien Vuokralleantajan valokuvausvälineistöä (jäljempänä ”Kalusto”). Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat jäljempänä yhdessä ”Sopijapuolet” ja erikseen “Sopijapuoli”.

 

2. Kaluston vuokraaminen

Vuokralleantaja pidättää oikeudet tuotteiden sisällön muutoksiin. Vuokralleottaja on velvollinen tarkistamaan tuotteiden sisällön ennen vuokrausta. Vuokralleantajan luovuttaessa Kaluston Vuokralleottajalle molemmat Sopijapuolet ovat velvoitettuja tarkastamaan Kaluston sisällön sopimuksen vastaavuuden ja ulkoisen kunnon mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Kalusto vuokrataan virheettömänä ja jos siinä on virheitä, Vuokralleottajan tulee huomauttaa niistä vuokrauksen yhteydessä Vuokralleantajalle.

Jos Kalusto lähetetään Vuokralleottajalle kolmannen osapuolen lähettipalvelulla, Vuokralleantaja tarkastaa Kaluston sisällön ja kunnon ennen lähetystä ja Vuokralleottajan tulee tarkastaa lähetystä vastaanottaessa lähetyslaukun sinetin virheetön kunto. Jos sinetti on rikkoutunut tai sitä ei ole, on Vuokralleottajan kieltäydyttävä vastaanottamasta lähetystä. Vuokralleottajan on tällöin otettava välittömästä yhteyttä Vuokralleantajaan asian käsittelemiseksi.

Ellei muusta ole Sopijapuolten kesken sovittu, vuokra-aika alkaa kello 08-18 välillä sinä päivänä, jolloin Vuokralleantaja on vahvistanut Kaluston olevan noudettavissa Vuokralleantajan toimipisteestä tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin vuokrattu Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantaja:n toimipisteeseen. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

Vuokralleantajalla on Vuokralleottajan noutaessa Kalustoa oikeus tarkistaa Vuokralleottajan luottotiedot esim. (muttei rajoittuen) Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä. Vuokralleottajalla on oikeus kieltäytyä vuokraamasta Kalustoa, mikäli hänellä perustelluista syistä on syytä epäillä väärinkäyttöä, tai Vuokralleottajan maksukykyä. Perustelluksi syyksi lasketaan mm. (muttei rajoittuen) Vuokralleottajan luottohäiriömerkintä, aiemmin varaama mutta noutamatta jäänyt Kalusto, Kaluston noutotilanteessa osoittama kykenemättömyys Kaluston asianmukaiseen käyttöön tai Vuokralleottajan alaikäisyys ta humaltumistila.

3. Kaluston käyttö

Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan Kalustosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö huolehtii omistaan sekä noudattamaan käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokralleottaja on vastuussa myös muiden henkilöiden Kalustolle vuokra-aikana aiheuttamasta vahingosta. Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään Kalustoa käyttöohjeiden mukaan (toimitetaan Kaluston yhteydessä).

Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään Kalustoa vain sille tarkoitetulla asianmukaisella tavalla. Vuokralleottaja sitoutuu olemaan vastuussa Kalustosta myös muiden henkilöiden käyttäessä sitä. Vuokralleottaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa Kaluston luovuttaa.

Vuokralleottaja sitoutuu pitämään huolta siitä että vuokrattu Kalusto on jatkuvan valvonnan alla. Kalustoa ei saa jättää lukittuunkaan autoon ilman valvontaa. Kalusto vuokrataan käytettäväksi Suomessa.

4. Vuokralleottajan vastuu Kalustosta sen vuokra-aikana

Vuokralleottaja on vastuussa Kalustosta vuokra-aikana. Vuokralleottaja vapautuu vastuusta, jos osoittaa, että vahinkoa ei olisi voitu välttää Vuokralleottajasta johtuvasta syystä. Jos Kalustolle tai Vuokralleantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokralleottajan tahallisuudesta, tuottamuksesta tai huolimattomuudesta, Kaluston käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksenalaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokralleottaja on muutoin rikkonut tämän sopimuksen ehtoja tai käyttänyt tuotetta vastoin sen käyttöohjeessa määriteltyä tapaa, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantaja:n vahingon sisältäen mahdolliset selvittelykulut, oikeudelliset kulut sekä korjaus- tai hankintakulut Kaluston valmistajan määrittelemän ja kulloinkin voimassa olevan suositushinnan mukaisesti kokonaisuudessaan. Mikäli Kaluston uusmyynti on lakkautettu, Vuokralleottaja on vahinkotapauksessa velvollinen korvaamaan Kaluston samankuntoisen käytetyn laitteen hankintahinnan mukaan.

Mikäli Kaluston korjauskustannukset valmistajan valtuuttamassa merkkihuollossa ylittävät 60% uushankintahinnasta, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Kaluston uudella tuotteella, valmistajan voimassa olevan hinnaston suositushinnan mukaan.

Kalustoa on Vuokralleantajan toimesta vuokra-aikana vakuutettu ja vakuutuksen omavastuu on 1000€. Selvyyden vuoksi todetaan, että vakuutus kattaa vain vahingot, joissa Vuokralleottaja palauttaa Vuokralleantajalle rikkoutuneen Kaluston sellaisessa kunnossa, että Kalusto on sarjanumeron perusteella tunnistettavissa. Vakuutus ei kata varkautta tai Kaluston katoamista, Suomen rajojen ulkopuolella tapahtunutta rikkoutumista, hiekan, veden tai muun nesteen aiheuttamaa vahinkoa, etu- tai takalinssin naarmuuntumista eikä vahinkoa joka on syntynyt siitä että Kalustoa on vuokra-aikana käytetty muuhun kuin Kaluston valmistajan käyttöohjeessa tarkoittamaan käyttöön.

5. Vuokran maksu

Kaluston vuokra sekä mahdolliset vakuutusmaksut ja muut kulut maksetaan etukäteen laskulla tai kaluston noudon yhteydessä, luottokortilla. Vuokralleottaja antaa Vuokralleantajalle oikeuden veloittaa jälkikäteen mahdollisen vuokra-ajan pidennyksen tai ylityksen sekä muut vahingot, joista Vuokralleottaja on vastuussa.

Mahdolliset vuokralaitteistojen rahtikulut lisätään aina erikseen laskuun. Kuljetuspäivistä laskutetaan listahinta kertaa 0,25/ matkapäivä. Matkapäiviä voi olla enintään kaksi per vuokraus kerta. Vuokralleantaja ei vastaa välillisistä tai välittömistä kustannuksista jotka aiheutuvat vuokralaitteistojen lähetyksistä aiheutuvista myöhästymisistä

6. Vuokralleantajan velvollisuudet

Vuokralleantaja luovuttaa Kaluston Vuokralleottajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokralleantaja antaa Kalustoa liikkeestä noutamaan tulleelle Vuokralleottajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Kaluston käytöstä, täydentäen ohjeistusta Kaluston valmistajan käyttöoppaalla. Ellei Vuokralleottaja saa Kalustoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi purkaa sopimuksen, tai vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai -hyvityksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta Vuokralleottaja ei voi vaatia Vuokralleantajalta vahingonkorvausta tai hyvitystä välittömistä tai välillisistä kuluista, joita viivästyminen Vuokralleottajalle on aiheutunut.

7. Vuokralleottajan toimenpiteet virhe-, vahinko-, katoamis- ja varkaustapauksissa

Vuokralleottajan on välittömästi (mihin tahansa vuorokauden aikaan) ilmoitettava Vuokralleantaja:lle Kalustossa ilmenneestä virheestä tai Kalustoa kohdanneesta vahingosta, varkaudesta tai katoamisesta. Ilmoitukseksi lasketaan tekstiviesti tai puhelu Vuokralleantajan puhelimeen +385 503282371 tai sähköposti osoitteeseen roope.berg@reloadmedia.fi Vuokralleottajan on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille epäillystä rikoksesta. Vuokralleantajan on tämän jälkeen ilmoitettava Vuokralleottajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

 

KALUSTON VIKA- TAI VAHINKOTAPAUKSISSA VUOKRALLEOTTAJA EI SAA ITSE RYHTYÄ PUHDISTUS- TAI KORJAUSTOIMENPITEISIIN.

Jos Vuorkalleottaja laiminlyö edellä mainittuja ohjeita hän vastaa Vuokralleantajalle ja/tai Kalustolle syntyneistä vahingoista.

 

8. Vuokralleantajan vastuu Kaluston virheestä

Jos Kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, Vuokralleottaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos Kaluston kunnosta johtuva virhe on olennainen Vuokralleottaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos Vuokralleantaja toimittaa tilalle korvaavan Kaluston kohtuullisessa ajassa. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta Vuokralleottaja ei voi vaatia muuta vahingonkorvausta kuin vuokranalennusta.

9. Kaluston palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä.

Kalusto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava Vuokralleantaja:n kanssa. Vuokra-aika päättyy, kun Kalusto on palautettu Vuokralleantaja:lle tai kun Vuokralleantaja on saanut Vuokralleottajan ilmoituksen Kaluston palauttamisesta Vuokralleantaja:n hyväksymään paikkaan edellyttäen, että Kalusto on palautettu ilmoitettuun paikkaan hyvässä kunnossa.

Jos Kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu Vuokralleantaja:n kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Jos Kalusto on asiasta erikseen sopimatta ja Vuokralleottajan ilmoittamatta yli kaksi tuntia myöhässä virallisesta palautusajasta (arkisin 10:00-18:00), pidättää Vuokralleantaja oikeuden periä vuokraa. Lisäksi jokaisesta alkaneesta ylimääräisestä, varaukseen kuulumattomasta käyttövuorokaudesta Vuokralleantaja perii kaksinkertaisen vuokrahinnan. Jos Kalustoa Vuokranottajasta johtuvasta syystä ei voida vuokrata korjausten, selvittelyjen tai muun syyn takia, Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa Kalustosta vastaavalta ajalta.

Jos Kalustoa ei ole palautettu 7 päivän kuluessa alkuperäisen vuokra-ajan päättymisestä, pidättää Vuokralleantaja itsellään lisäksi oikeuden periä kertyneen vuokrasumman lisäksi kyseisen, tai vastaavan välineen ohjevähittäishinnan uutena. Kyseiset summat veloitetaan asiakkaan luottokortilta, mihin Vuokralleottaja antaa etukäteisen suostumuksen Vuokralleantaja:lle tällä sopimuksella.

10. Kaluston palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Jos Vuokralleottaja palauttaa Kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, ellei Vuokralleantajan kanssa sovita vuokra-ajan lyhentämisestä.

11. Sopimuksen purkaminen

Vuokralleantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että Vuokralleottaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokralleottaja ei Vuokralleantaja:n arvion mukaan kykene käsittelemään Kalustoa asianmukaisesti.

Vuokralleantajan purkaessa vuokrasopimuksen Vuokralleottaja on velvollinen palauttamaan Kaluston viivytyksettä Vuokralleantajalle.

Mikäli sovittu vuokratoimitus peruuntuu viimeistään kaksi(2) vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista, niin tästä ei seuraa maksuvaatimuksia vuokraajalle. Jos peruutus tehdään kaksi(2) – yksi(1) vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista, Vuokralleantaja laskuttaa 50 % vuokrasopimushinnasta. Peruutus alle 24h ennen vuokrauksen alkamista, laskutetaan koko vuokrasopimushinta.

12. Sopimusta koskevat riidat

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla osapuolten (tai heitä edustavien) kesken. Mikäli erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa Helsingin käräjäoikeudessa.